ކޮވިޑް ޙާލަތު

ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ތެރެއަށް ކޮވިޑް ޖެހޭ މިންވަރާއި ، ރަނގަޅުވާ މިންވަރާއި އަދު މަރުވަމުންދާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ ޢާމްޙާލަތު ރަނގަޅުކަމުގައި ބެލެވޭކަށްނެތެވެ. އަދި ވެސް މިބައްޔަށް ރަނގަޅު ފަރުވާއެއް ހޯދިފައި ނުވުމާއެކު …

ރޯދަ ހަދިޔާ

މާދަމައަކީ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމުން އެކަމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމާއި ގެއަށް ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދުމުގެ ފިކުރުގައި ހުއްޓާ ރޭފަތިހު 5:30 ހާއިރު ފެނުނީ މާލޭ ބޭރުތޮށިކައިރއަށް ރަށްފުށުގެ ބޯޓެއްކަރިކޮއްގެން އުޅެނިކޮށްނެވެ. އެބޯޓަކީ ރަށްފުށުން އައި …

ކޮރޯނާ

ކޮރޯނާމިވަނީ އިންސާނުން އެކަކު އަނެކަކަށް ހަމަހަމަ ކުރުވި ، ކުލައެއް ،އިސްކޮޅެއް ، ފަޤީރު،މުއްސަޖަކަށް  އަދި ރައްކާތެރިކަމަށް ބެލިނަމަވެސް އެންމެންނަށް އިޖްތިމާޢީ މެސެޖެއްފޯރުކޮށްދީފައެވެ.  މިގޮތަށް ތިބެއްޖެނަމަ ދިރިއުޅުމަކީ ކިހަވަރެއްގެ އެއްޗެއްކަން އިޙްސާސްކުރެވޭނެ ފުރިހަމަ އިމްތިޙާނަކާވެސް …

ކުދިވިޔަފާރިއަށް ދޫކުރާލޯނުގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ކުދިވިޔަފާރިތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ޤާނޫނު ހަދާމަޖިލީހުން އިތުރު ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށް މިހާރު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާކަމަށް އެމެރިކާގެ ޓްރެޝަރީގެ ސެކްރެޓަރީ ސްޓީވްނޫޗިންގ މިއަދު ސީއެންއެންއަށް ދިން އިނޓަވިއުއެއްގައި، ހާމަކުރައްވާކަމަށް ރޮއިޓާސްއިން …

ދިރިތިބުމުގެ ޙައްޤަކީ ކެއުންބުއިމާއި ގުޅިފައިވާ ޙައްޤެއް

ފުރަތަމަ ފުރާނަ! ދިރިތިބުމެއްނެތި ފުރާނައެއްނެތް ގޭތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ޢާމްދަނީހޯދުމުގެ ޤާބިލްކަންލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދުބަޔަކަށް. މެޖޯރިޓީ ޢާއިލާތައް ބަލަހައްޓަނީ ގެއިން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން . ޢާމްދަނީ މެނޭޖްނުކުރެވުމަކީ އިޖްތިމާޢީ އިތުރު ކާރިސާއެއް އަންނާނެކަމެއް. އެހެންކަމުން އަޅަމުންދާ …