ފުރަތަމަ ފުރާނަ! ދިރިތިބުމެއްނެތި ފުރާނައެއްނެތް
ގޭތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ޢާމްދަނީހޯދުމުގެ ޤާބިލްކަންލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދުބަޔަކަށް. މެޖޯރިޓީ ޢާއިލާތައް ބަލަހައްޓަނީ ގެއިން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން . ޢާމްދަނީ މެނޭޖްނުކުރެވުމަކީ އިޖްތިމާޢީ އިތުރު ކާރިސާއެއް އަންނާނެކަމެއް. އެހެންކަމުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅާއި ، އީޒީމަނީ ލިބެމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ އަޑު ހަމަހަމަކަމާއި އަޅާލުމުގެ ފިކުރަކުން ، ބޭނުންކުރުމާއި އެހެންފަރުދުން ދިރިތިބުމުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަންނުއަންނަގޮތަކަށް ވިސްނުން ބެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަން މިއަދުބޮޑު..
އިންޑިއާގެ ހިންދޫއިން ގެންގުޅެމުންދާ ހަރުކަށި / އަނިޔާވެރި ސިޔާސަތު ރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރުމަކީ ދިވެހިން ރުހޭނެގޮތެއްނޫން..
ޗެކް އެންޑް ބެލެންސް ވަރަށް މުހިމު.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *