ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ތެރެއަށް ކޮވިޑް ޖެހޭ މިންވަރާއި ، ރަނގަޅުވާ މިންވަރާއި އަދު މަރުވަމުންދާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ ޢާމްޙާލަތު ރަނގަޅުކަމުގައި ބެލެވޭކަށްނެތެވެ. އަދި ވެސް މިބައްޔަށް ރަނގަޅު ފަރުވާއެއް ހޯދިފައި ނުވުމާއެކު ، މިބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކަމާއެކު ބެހެއްޓުމަކީ ޢާމުޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެޅޭ ބާރަކަށް ވެގެން ދިއުމުގެ އިތުރުން ފަރުދީ ރައްކާތެރިކަމަށް ލިބިގެންދާ ރައްކާތެރިކަމެވެ.

 

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *